Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler günümüze bakmıyormu ?

SORU : Fethullah Gülen Hocaefendi bir yazısında ; "Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler ya Hazret-i Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi peygamberlerleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” ( M.Fethullah Gülen - Küresel Barışa Doğru, s.45)Bu nasıl mümkündür ? Kur'an-ı Kerim Kıyamete kadar geçerli değilmidir ?

El-CEVAB :
Kur'an-ı Kerimin ihtiva ettiği mesajlar ve hükümler , elbette kıyamete kadar geçerlidir bunun aksini kimse iddia etmiyor , edemez ! Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin burda kast ettiği mana tarihsellikten çok , Ahirzaman ile ilgili bir yaklaşımdır ! Şöyle ki ;

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine göre Ahirzaman bir nevi Fetret Dönemi yaşamaktadır : "Çünki âhir zamanda mâdem fetret derecesinde din ve dîn-i Muhammedi'ye Aleyhissalâtü Vesselama bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhir zamanda Hazret-i İsa'nın (A.S.) dîn-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek." diyerek Ahirzamanın bir Fetret Dönemi olduğuna hükmetmiştir ! Aynı eserinin devamında , 15 yaşın altında (baliğ olmayan) kafirler hangi dinde olursa olsun şehid olduklarına , 15 yaşın üstünde ( baliğ olanların) hassaten masum ve mazlum olanlarının inşallah cehennemden kurtulacaklarından bahsetmiştir. (1) Bu mevzuda, Üstad Hazretleri yalnız da değildir ; M. Hamidullah Hoca, Allame Muhammed Ebu Zehre.. gibi Alimler de günümüzü bir fetret dönemi olarak değerlendirmektedirler.

Bu hususu teyit eden Efendimiz (SAV) 'm bir Hadis-i Şerifinde şöyle demektedir :

"Benden sonra ümmetim içinde fetret devri olacak. O devirde herkes helali aramadan mal talebinde bulunacak, kanlar akıtılacak ve şiir Kur'an'a bedel tutulacak." (2)

İtikat İmamlarımızdan İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşariye göre bilittifak , Fetret Döneminde bir kişi sadece Allah'a inanıyorsa inşallah ehl-i necattır kurtulacaktır ! Hata İmam-ı Eşariye göre , “Biz peygamber göndermedikten sonra azap edicilerden değiliz.” (İsrâ, 17/15) Ayetinden çıkardığı hükme göre , azaba müstahak olmanın, seviyeli tebliğin müteakipinde olacağı hususunu ölçü alır ve kafir bile olsa , puta tapmamak ve Allah'a isyan etmemek koşulu ile bir insanın inşallah ehl-i necat olacağına hükmetmiştir !

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi , Kur'an-ı Kerimde ehl-i Kitab'ı Azarlayan Ayetlerin bugünü kapsayıp kapsamadığının kesin olmadığını beyan ederken , Allahu Alem , işte bu sırra binaen yani Ahirzaman'ın bir Fetret Dönemi olmasını kast ederek söylemiştir.

Asrımızda yanlış tanıtılan dinimiz , sanki , kendi mensublarını dilenciliğe , fakirliğe , cehalete , sefalete mahkum eden , kadına değer vermeyen , diğer dinlere mensub insanlara hayat hakkı tanımayan , terörü destekleyen , barbar bir inanç sistemi gibi gösterilmiştir .Bunda özellikle İslam karşıtı Dünya medyasının büyük rolü vardır ! Diğer yandan aslında biz müslümanların da bukonuda büyük suçu ve vebali vardır ! Çünkü , İslamı seviyeli temsil etme ve Dünyaya hakkıyla tanıtma noktasında istenen adımlar atabilmiş değiliz !

Yazımızda İslam dini dışında , başka bir Hak Dini kabulleniyormuşuz ve onlarıda tümüyle ehl-i necattır telakki ediyormuşuz gibi bir intiba anlaşılmasın ! "Şüphesiz Allah katında din İslam’dır"(Ali İmran;19) fehvasınca , Hakdin İslamdır ! Günümüzünde Fetret Dönemi olduğu Hakikatı da göz ardı edilmemelidir. Hakiki Tebliğe muhatab olmuş kişiler/milletler Fetret kapsamından çıkmış olacaklardır.


Şu an , bize göre olmasada , diğer insanlar nazarında zahiren "Sönük" ve " lakayd" bir yıldız hükmünde olan İslam Dinimizin , inşallah aslına rucu edeceği günler yakındır !


*****

Evet, bu Ayet-i Kerimeler açık bir ifade ile Kafir ve Münafıklara "Sert" davranmayı öğütlerken,başka Ayet-i Kerimelerde ise “yumuşak” ve “bağışlayıcı” davranmaktan, “güzel muamele” etmekten bahsetmektedir.

Kur’an-ı Kerimde bir Ayet-i Celileyi Tefsir ederken, Tefsir Alimleri, Siyak ve sibak bütünlüğünü kendilerine esas alırlar ! Yani, bir hususu tefsir ederken, bütün Ayeti Kerimelerde bu konu ile ilgili çerçeve tesbit edildikten sonra, gerçek anlamı ortaya çıkarılır !

1-) Hz.Musa (AS) 'yı, Firavun gibi Kendisini –haşa- İlahlaştıran büyük bir Kafire gönderirken: “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.” (Taha, 44) demektedir.
2-) Efendimiz (SAV) ‘e Uhud Savaşı ve sonrasında hitab ederken, Efendimiz (SAV) ‘min yanında yer almayan, onun emir ve tavsiyelerini yerine getirmeyen hem Münafık hemde İmanları Tahkiki seviyede olmayanlar için: “Sen yalnızca Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli biri olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi.' (Ali İmran, 159) demektedir.
3-) Yine Efendimiz (SAV) için: 'Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet etmeyi ” (Nahl, 16/125) vaz etmektedir.
4-) Allah’ın Ayetlerini inkar eden ve Efendimiz (SAV) ‘i yalanlayanlar için: “Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.” (Hicr, 85) demektedir.
5-) Hz.İbrahim’in (AS) Babasının Allah düşmanı olduğu vehyedilince, artık babası için tevbe etmediğini belirten Ayet-i Kerime, Hz.İbrahim (AS) mı bize tanıtırken 'Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.' (Tevbe,114) demektedir.


Yani, Kur’anı Kerim bazı yerlerde Kafirler hakkında sert davranmaktan bahsederken, yine bazı Ayet-i Kerimelerine “yumuşak” ve “bağışlayıcı” davranmaktan, “güzel muamele” etmekten bahsetmesi, bahse konu “sert” davranma fiilinin bütün kafirleri kapsamadığını göstermektedir. O zaman hangi Kafir’e karşı “sert” hangisine karşı “yumuşak ve bağışlayıcı” davranacağız sorusu akla gelmektedir. Bunada yine Kur’an cevab veriyor:

A) 'Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin.' (Maide:58)
B) ' İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: 'Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim İlâhımız da, sizin İlâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur.' (Ankebut,46)
C) 'Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.' (Mümtehina, 8)


Ayetleri bu Dengeyi vaaz ediyor ve diyorki:

Müslümanlarla Zulmeden, Alaya alan, savaşan ve İslam’a açıktan düşmanlığını ilan eden Kafir ve Münafıklara “SERT“ ol, diğerleri ile en güzel yoldan, “yumuşak ve musamaha yolu ile” yani İslamı sevdirerek Tebliğ etme yolunu açık tut! Umulurki, bu şekilde İslam’ın güzelliklerine şahit olurlar ve İman ile müşerreflenirler!
_______________________________
(1) Kastamanı Lahikası , Say.79
(2) Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s.5
0

 

HEADER

0Murteza2015-01-22 11:18#2
Güzel kardeşim sen ne yapmışsın İmam Maturudi ve İmam Eşarinin fetret (Fetret, aynı cinsten iki olay arasındaki kesinti devresi demektir. Mesela iki peygamber arasında peygambersiz geçen zamana fetret devri denir.) dönemi ile ilgili olarak söylediklerini diğer yorumları kendi kafana göre yorumlayıp bir fetret dönemi yapmış ve yorumları birleştirip dolaylı olarak Yahudi ve Hristiyanları cennete gönderiyorsunuz . İslamı çarpıtmayın ne yapmaya çalışıyorsunuz.
Bugün İslâmiyet her tarafa yayılmıştır. Fetret devri diye bir devir veya yer yoktur. Teknolojinin, iletişimin, haberleşmenin çok geliştiği bir zamanda, İslamiyet’ten hiç haberi olmayan kimseler yok gibidir. Ormanda, mağarada yaşayıp İslâmiyet'i duymayan birkaç kişi belki olabilir. Varlığı ihtimal dâhilinde olan bu birkaç kişiyi ileri sürerek, bütün Hristiyanları Cennete sokmaya çalışmakta, bir art niyet yoksa, çok yanlış bir düşüncedir.
Quote
0Erkam2012-01-03 23:37#1
Kardeşim yazını okudum. Fakat soruya cevap vermemişsin. Hristiyan ve yahudilere nasıl yaklaşılmalıdır sorusunu cevaplamışsın.
Ayrıca puta tapmamaktan kastettiğin şirk değil midir? Dünyada şirk içermeyen bir din söyler misin? Buna katolikliği katıyor musun?
Quote

Add comment


Security code


Refresh

back to top

BU GÜNLER DE GEÇECEK

ÇATLAYAN RÜYA

ÇARPITILAN BEDDUA!

ŞAHİT OL YA RAB...

Mefkure Yolculuğu